Lästips och fördjupning

Svenska organisationer och myndigheter

1177 Vårdguiden

Etikprövningsnämnderna

Folkhälsomyndigheten

Handikappförbunden (HSO)

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Läkemedelsupplysningen telefon 0771-46 70 10

Läkemedelsverket

Myndigheten för delaktighet

Socialstyrelsen

Statens beredning för medicinsk utvärdering  (SBU)

Statens medicinsk-etiska råd (SMER)

Sveriges kommuner och landsting (SKL)

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)

Vetenskapsrådet

Vårdanalys

Vårdverktyget, sjukhusbibliotek

 

Övriga länkar och lästips

Här nedan följer en lista med huvudsakligen engelskspråkiga lästips och fördjupning, men även en del svenskt material.

Om rättvisande behandlingsstudier generellt

Webbplatser

James Lind Library

Cochrane Collaboration

NHS Choices (skriv ”research” i sökfönstret)

UK Clinical Research Collaboration

www.ukcrc.org

Healthtalk.org

US National Cancer Institute Undervisningsmaterial om kliniska studier

 

Böcker

Ingrid Carlberg. Pillret  : en berättelse om depressioner och doktorer, forskare och Freud, människor och marknader. Stockholm: Norstedt,  2008.

Bengt Furberg, Curt Furberg. Allt är inte guld som glimmar. Mölndal: Glaxo, 1992.

Ben Goldacre. Bad science. London: Harper Perennial, 2009.

Trisha Greenhalgh.  How to read a paper: the basics of evidence­based medicine. 4:e utg. Oxford och London: Wiley-Blackwell och BMJI Books, 2010.

Les Irwig, Judy Irwig, Lyndal Trevena, Melissa Sweet. Smart health choices: making sense of health advice. London: Hammersmith Press, 2008. Fritt tillgänglig på James Lind Library 

Ragnar Levi. Vettigare vård: evidens och kritiskt tänkande i vården. Stockholm: Norstedt,  2009.

H Gilbert Welch, Lisa M. Schwartz, Steven Woloshin. Overdiagnosed: making people sick in the pursuit of health. Boston: Beacon Press, 2011.

Steven Woloshin, Lisa Schwartz, Gilbert Welch. Know your chances: understanding health statistics. Berkeley: University of California Press, 2008. Fritt tillgänglig på  James Lind Library

 

Om behandlingseffekter

SBU

Cochrane Library

NHS Evidence

Informed  Health Online

 

Om ovisshet – vetenskapliga kunskapsluckor

SBU:s databas över vetenskapliga kunskapsluckor 

UK Database of Uncertainties about the Effects of Treatments (UK DUETs)

 

Internationella register över pågående studier

WHO International Clinical Trials Registry Platform

EU Clinical Trials Register

US National Institutes of Health Clinical Trials Registry

Australian Cancer Trials

 

Om bättre och mer relevant behandlingsforskning

James Lind Alliance
Främjar aktivt samarbete mellan patienter och behandlare för att kartlägga och prioritera viktiga osäkerhetsfaktorer om behandlingsaspekter.

Cochrane Consumer Network
Uppmuntrar till engagemang från patienter i systematiska översikter över behand- lingar framtagna av Cochrane Collaboration.

Vetenskapsrådet
I samarbete med Sveriges landsting stöder Vetenskapsrådet bland annat klinisk behandlingsforskning. Forskningen ska hålla hög vetenskaplig kvalitet och bidra till förbättrad hälso- och sjukvård.

Om hur forskning utvärderas Critical Appraisal Skills Programme
Organiserar workshopar m.m. för att hjälpa enskilda  att bli bättre på att hitta och tolka resultat från forskning.

United States Cochrane Center: Understanding Evidence­based Healthcare: A Foundation for Action
En internetkurs som ger enskilda grundläggande insikter i evidensbaserad medicin och därtill hörande begrepp och färdigheter.

 

Om patientmedverkan och delat beslutsfattande

Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Myndighet som utövar tillsyn över verksamheter inom socialtjänstområdet och hälso- och sjukvården, samt över hälso- och sjukvårdspersonal. IVO hanterar klagomålsärenden från enskilda  patienter eller anhöriga samt anmälningsärenden enligt lex Sarah och lex Maria.

Patientnämnd
En fristående och opartisk instans som enligt lag ska finnas i alla landsting och regioner, och som ger stöd och hjälp. Kontaktuppgifter finns på hemkommunens, landstingets eller regionens webbplats.

Handikappförbunden
Handikappförbunden är en organisation i Sverige som består av en rad rikstäckande funktionshindersförbund. Uppdraget är att vara funktionshindersrörelsens enade röst mot regering, riksdag och centrala myndigheter.

Patientföreningar och handikapporganisationer
Skånes universitetssjukhus och sjukhusbiblioteken med Patientforum har tagit fram en förteckning över patientorganisationer i Skåne.

Anhörigas Riksförbund
En partipolitiskt och religiöst obunden organisation som stöder anhöriga och anhörigvårdare oavsett ålder, kön eller diagnos hos den som vårdas.

Informed  Medical Decisions Foundation

Dartmouth-Hitchcock Medical Center: Center for Shared Decision Making

Salzburg Statement
www.bmj.com/content/342/bmj.d1745.full
www.salzburgglobal.org