SBU:s läsanvisning

Från och med den 1 januari 2015 gäller en ny patientlag i Sverige (SFS 2014:821), som syftar till att stärka patientens ställning, integritet, självbestämmande och delaktighet. Lagen utvidgar och förtydligar vårdens informationsplikt gentemot patienten, och den klargör att hälso- och sjukvård som huvudregel inte får ges utan patientens samtycke. Patienten ska få individuellt anpassad information, bland annat om de metoder som finns för undersökning, vård och behandling och om möjligheten att välja behandlingsalternativ.

Vi hoppas att den här sajten kan bidra till en ökad medvetenhet och diskussion om de områden som patientlagen berör. Bland annat betonas vikten av god kommunikation mellan läkare och patient.

Den engelska förlagan, Testing Treatments, andra utgåvan från 2011, som är författad av Imogen Evans, Hazel Thornton, Iain Chalmers och Paul Glasziou, refererar till en delvis annan miljö än den svenska. SBU har valt att översätta, anpassa och publicera texten för en svensk läsekrets.

En del avsnitt har kompletterats med nya uppgifter eller med faktarutor som inte finns i förlagan. Dessa är märkta med en svensk flaggsymbol och syftar till att komplettera och kommentera texten utifrån svenska förhållanden. Bland annat finns hänvisningar till så kallade nationella riktlinjer från Socialstyrelsen, som är rekommendationer till vårdens beslutsfattare. Mer om dessa riktlinjer och andra svenska kunskapskällor finns i avsnitten Tidigare behöver inte vara bättre och Svenska organisationer och myndigheter under Lästips och fördjupning. Vissa svåra ord förklaras i avsnittet Användbara ord.

I texten förekommer citat av debatterande artiklar, kommentarer och diskussionsinlägg som har skrivits av enskilda personer och som har publicerats i vetenskapliga tidskrifter, dagspress och böcker. Dessa åsikter speglar inte nödvändigtvis SBU:s bedömning i olika frågor – SBU har inte tagit ställning i varje enskild sakfråga.

Frågor om vilken behandling som är bäst för en enskild person besvaras inte i den här boken och inte heller av SBU. Sådana frågor måste diskuteras med ansvarig vårdpersonal.